Sunday, January 31, 2016

புறநானூறு - 7. வளநாடும் வற்றிவிடும்!

புறநானூறு - 7. வளநாடும் வற்றிவிடும்!

பாடியவர் : கருங்குழல் ஆதனார்.
பாடப்பட்டோன் : சோழன் கரிகாற் பெருவளத்தான்.
திணை : வஞ்சி. 
துறை: கொற்ற
வள்ளை: மழபுல வஞ்சியும் ஆம். 

களிறு கடைஇய தாள்,
கழல் உரீஇய திருந்துஅடிக்,
கணை பொருது கவிவண் கையால்,
கண் ஒளிர்வரூஉம் கவின் சாபத்து
மா மறுத்த மலர் மார்பின்,
தோல் பெயரிய எறுழ் முன்பின்,
எல்லையும் இரவும் எண்ணாய், பகைவர்
ஊர்சுடு விளக்கத்து அழுவிளிக் கம்பலைக்
கொள்ளை மேவலை; ஆகலின், நல்ல
இல்ல ஆகுபவால் இயல்தேர் வளவ!
தண்புனல் பரந்த பூசல் மண் மறுத்து
மீனின் செறுக்கும் யாணர்ப்
பயன்திகழ் வைப்பின், பிறர் அகன்றலை நாடே.

பொருளுரை: 

யானையின் பிடரி மேலிருந்து அதனைச் செலுத்துகின்ற கால் பாதங்களையும், வீரக்கழல் அணிந்த முன் வைத்த காலைப் பின் வைக்காத திருத்தமான அடியும்,
அம்பொடு இணைத்து பிறர்க்கு வேண்டுவது வழங்குவதற்காக நிரம்ப அள்ளிக் கொடுக்கக் கவியும் கைகளில், 
கண்களில் ஒளி விளங்கும் அழகிய வில்லும், 
திருமகள் பிறர் மார்பை மறுத்து, இவன் மார்பில் குடியிருக்கும் படியான அழகிய பரந்த மார்பினையும், யானைக்கு நிகரான மிக்க வலிமையுமுடையவன். 


பகலென்றும் இரவென்றும் எண்ணாது பகைவரது ஊரைச் சுடுகின்ற தீயினது ஒளியில் கூவியழைத்தலும், 
அச்சம் நடுக்கமுடன் மக்கள் அழுகின்ற ஆரவாரத்தோடும் கூடிய கொள்ளையை விரும்புதலை உடையவன். 

ஆதலின் நல்ல பொருள்களை இல்லாதவாறு ஆக்கும் வண்ணம் இயக்கப்பட்ட தேரையுடைய வளவ! 

புது வருவாய் நிரம்பிய செழிப்புடன் திகழும் ஊர்களையுடைய மாற்றாரது அகன்ற பரப்புடைய நாடு குளிர்ந்த நீர் பாயும் ஓசையையுடைய பரந்த 
நீர் வளங்களை மண் அடைத்து மீனால் அடைக்கும் என்றும், 

‘நீயோ இரவும் பகலும் அந்நாட்டுப் பகையரசர்களைப் பொருதழிக்கக் கருதி, அவர்தம் ஊர்களைச் சுட்டெரித்தலால் 
அந்நாட்டு மக்கள் அழுது புலம்பும் ஆரவாரக் கொள்ளையை விரும்புகின்றாய்; 
அதனால் அந்நாடுகள் நலமிழந்து கெட்டன காண்’ என்றும் கரிகாலனிடம் கருங்குழலாதனார் எடுத்துக் கூறுவது 
இவரது சான்றாண்மையைப் புலப்படுத்துகிறது. 

இப்பாட்டின் மூலம், இவர் கரிகாலனின் வீரத்தைப் பாடும் பொழுது, அவனது போரின் கடுமையால் பகைவர் நாடு அழிவுறுதலை எடுத்துச் சொல்லி
 அவன் மனதில் அருள் பிறப்பிப்பது முக்கியமானது. 

இப்பாடல் வஞ்சித் திணையாகும். மண்ணாசை காரணமாக வீரர்கள் வஞ்சிப்பூவை சூடிப் பகைவர் நாட்டுடன் போரிடுவது வஞ்சித் திணையாகும். 

துறை: இது, பிறர் அகன்றலை நாடு நல்ல இல்ல ஆகுப என்று அமைதலால் கொற்றவள்ளை துறையென்றும், 
ஊர் சுடு விளக்கத்து அழுவிளிக் கம்பலை என்றதால் மழபுல வஞ்சித்துறை என்றும் ஆயிற்று.  

Description:

Oh King! You have feet which drive the elephants' legs which have worn anklets, 
convex hands because of sending arrows repeatedly, beautiful bow which attracts the eyes, 
the broad chest which is liked by Thirumahal, 
who neglected the chest of other kings and the strength of fighting elephants. 

You are burning the countries not considering night and day. 
Though you hear crying voices in the fire which is burning village you want to wage wars.
 So, there are no good things in those countries. 

Oh king of the fertile land! The countries you destroyed are fertile where they shut down the cold water
which comes breaking the bank with fish, instead of shutting down with sand. -Karunkuzal Aadhanaar

முலம்:
http://eluthu.com/kavithai/122161.html
http://thamizhanna.blogspot.in/2010/05/purananooru-first-15-songs-english.html


Saturday, January 30, 2016

புறநானூறு - 6. தண்ணிலவும் வெங்கதிரும்!

புறநானூறு - 6. தண்ணிலவும் வெங்கதிரும்!

பாடியவர்:காரிகிழார்.
பாடப்பட்டோன் : பாண்டியன் பல்யாகசாலை முதுகுடுமிப் பெருவழுதி.
திணை: பாடாண். 
துறை :செவியறிவுறூஉ; வாழ்த்தியலும் ஆம்.
சிறப்பு :பாண்டியனின் மறமாண்பு. 

வடாஅது பனிபடு நெடுவரை வடக்கும் 
தெனாஅ துருகெழு குமரியின் றெற்கும் 
குணாஅது கரைபொரு தொடுகடற் குணக்கும் 
குடாஅது தொன்றுமுதிர் பௌவத்தின் குடக்கும் 
கீழது, முப்புண ரடுக்கிய முறைமுதற்கட்டின் 

நீர்நிலை நிவப்பின் கீழு மேல 
தானிலை யுலகத் தானு மானா 
துருவும் புகழு மாகி விரிசீர்த் 
தெரிகோன் ஞமன்ன் போல வொருதிறம் 
பற்ற லிலியரோ நிற்றிறஞ்சிறக்க 

செய்வினைக் கெதிர்ந்த தெவ்வர் தேஎத்துக் 
கடற்படை குளிப்ப மண்டி யடர்புகர்ச் 
சிறுகண் யானை செவ்விதி னேவிப் 
பாசவற் படப்பை யாரெயில் பலதந் 
தவ்வெயிற் கொண்ட செய்வுறுநன்கலம்  

பரிசின் மாக்கட்கு வரிசையி னல்கிப் 
பணியிய ரத்தைநின் குடையே முனிவர் 
முக்கட் செல்வர் நகர்வலஞ் செயற்கே 
இறைஞ்சுக பெருமநின் சென்னி சிறந்த 
நான்மறை முனிவ ரேந்துகை யெதிரே 

வாடுக விறைவநின் கண்ணி யொன்னார் 
நாடுசுடு கமழ்புகை யெறித்த லானே 
செலிய ரத்தைநின் வெகுளி வாலிழை 
மங்கையர் துனித்த வாண்முகத் தெதிரே 
ஆங்க, வென்றி யெல்லாம் வென்றகத் தடக்கிய

தண்டா வீகைத் தகைமாண் குடுமி 
தண்கதிர் மதியம் போலவுந் தெறுசுடர் 
ஒண்கதிர் ஞாயிறு போலவும் 
மன்னிய பெருமநீ நிலமிசை யானே.  


பொருளுரை: 

வடக்கில் பனி மிகுந்த உயரமான இமயமலைக்கு வடக்கும், தெற்கில் குமரி மலையினின்று ஊற்றெடுத்துப் பாயும் குமரி ஆற்றிற்குத் தெற்கும், கிழக்கில் கரையை மோதுகின்ற, சகரரால் (சகரனின் மகன்கள் அறுபதினாயிரம் பேர்) தோண்டப்பட்ட சமுத்திரத்திற்கு கிழக்கும், மேற்கில் மிகப் பழமையான ஆழமான கடலுக்கு மேற்கும், கீழே நிலம், ஆகாயம், சுவர்க்கம் என மூன்றும் இணைந்து அடுக்கிய அமைப்பின் முதற்கட்டாகிய நீர்நிலை நிறைந்த நிலத்தின் கீழும், மேலே அமைந்துள்ள கோ லோகத்திலும் மட்டுமல்லாது உனது படை, குடி முதலிய திறங்கள் பெற்று பேரும் புகழுடன் சிறக்கட்டும்! 

பரந்த சிறப்பான பொருட்களை ஆராயும் துலாக்கோலில் உள்ள சமமாகக் காட்டும் கருவி போல, ஒரு பக்கம் வளைந்து கொடுக்காமல் இருப்பாயாக! 

போர் செய்வதற்கு மாறுபட்ட தேசத்தின் மீது உனது கடல் போலும் படை உள்ளே மிகுதியாகச் சென்று அடர்ந்த நிறத்தையும் சிறிய கண்களையும் உடைய யானைகளைத் தடையின்றி ஏவி பசுமையான விளைநிலங்களுடைய அரிய மதிலரண் பலவற்றையும் தனதாக்கிக் கொண்டு அந்த அரணிலிருந்து பெறப்பட்ட அழகிய நல்ல அணிகலன்களை பரிசு பெற வருவோர்க்கு அவரவர் தகுதிக்கேற்ப வழங்கி உனது கொற்றக்குடை முனிவரால் போற்றப்படும் முக்கட் செல்வனாகிய சிவபெருமான் கோயிலை வலம் வருவதற்கு தாழ்க! 

உனது தலை, நான்கு வேதத்தினை அறிந்து சிறந்த அந்தணர் உன்னை நீடு வாழ்க என வாழ்த்தும் கையின் முன்னே வணங்குக பெருமானே! 

இறைவனே! நீ அணிந்திருக்கும் மாலை உன் பகைவரது நாட்டைச் சுடுவதால் ஏற்படும், இனிய மணமுடைய புகையால் வாடட்டும்! 

உனது சினம், சிறந்த ஆபரணங்கள் அணிந்த உன் தேவியரின் ஒளியுடைய முகத்தின் முன் செல்லாது தணிக! போரில் வென்று, வெற்றி முழுவதையும் உன் மனத்தினில் அடக்கி தணியாத வள்ளன்மையுடைய தகுதியால் மாட்சிமைப்பட்ட குடுமி! 

குளிர்ந்த கதிர்களையுடைய நிலவைப் போல குளிர்ச்சியுடனும், மிக்க ஒளி பொருந்திய சுடுகின்ற கிரணங்களையுடைய சூரியனை போல ஒளியுடனும் இந்த நிலமாகிய உலகத்தில் நீ நிலைபெறுவாயாக, பெருமானே! 


Description:

In the north there is snow covered high Himalaya. 
In the south there is frightening Kumari river. 
In the east there is the sea with waves dashing against the shore. 
In the west there is ancient sea. 

You are the king of the vast country. Your fame is spread to the world which is below the earth and which is rich in water. 
It is spread to the world which is above the Heaven. 

You are like the balancing point of the weighing balance and never support one side. Let your people and army be well. 

Your warriors will enter into the enemies' country like sea. They ride elephants with dots on their faces and having small eyes. 
They seize forts surrounded by green fields. You give the ornaments seized in the forts to those who come to get gifts. 

Let your umbrella be lowered only when it goes round the temple of Shiva who is worshiper by sage, who have learned four vedas. 
Oh lord! Let your crown dry by the smoke raised by burning your enemy's country. 

Let your anger go away before the shining faces of the ladies who have worn shining ornaments. 

Oh Mudhukudumip Peruvazhudhi! You have success which has conquered all successes. You have endless giving quality and many noble qualities. 

You live stable in this world like the moon which spreads cold rays and like the sun which gives shining rays. -Kaarikizhaar

முலம்:
http://eluthu.com/kavithai/121894.html
http://thamizhanna.blogspot.in/2010/05/purananooru-first-15-songs-english.html

Friday, January 29, 2016

வெளிநாட்டு படிப்பு / உதவித் தொகை (இளங்கலை/ முதுகலை)

Agriculture:

http://scholarship-positions.com/international-masters-scholarship-agricultural-economics-taiwan/2016/01/28/

Taiwan scholarship for Master in Agriculture Economics

Application Deadline: The deadline to apply for National Taiwan University is March 3, 2016 and deadline to apply for Taiwan ICDF Scholarship is March 18, 2016.

Ireland:

அ) WaterFord Institute of Technology 

Scholarship for 12 and Under graduate person: 
Application for deadline is 31st of May, 2016.
25% off in the undergraduate tution fee

ஆ) http://www.nuigalway.ie/international-students/feesfinance/internationalscholarships/sirpeterfreyerspecialmeritscholarship/

Application Issue: Feb 01 2016
Applicaiton deadline : March 25 2016

Msc in BioTechnology, BioMedical Genomics, BioMedical Science, NeuroPharmacology, Regenerative Medicine, Preventive Cardiology, Software design and development, biomedical engineering, computer science and data analytics, water resource engineering.

இ) http://www.tcd.ie/study/non-eu/scholarships/undergraduate/index.php

Scholarship for first year undergraduate
Application Issue:  Feb 01 2016
Application Deadline:  March 31 2016


China

அ) http://admissions.xmu.edu.cn/en/show/56.html

Application Issue: Feb 01 2016
Application Deadline: April 30 2016

Master Course (Economics, Management, Science, Law)
http://admissions.xmu.edu.cn/en/show/84.html

England:

அ) http://www.kingston.ac.uk/international/scholarships-and-fees/scholarships/international-scholarships/undergraduate-scholarships-for-indian-students/

Undergraduate program

Application Issue: Feb 01 2016
Application Deadline: May 31 2016
Course Intake: September 2016


Australia :

https://www.cordonbleu.edu/perth/home/en

Undergraduate program:

Application Issue:
Application Deadline:

Course Intake: January 2017

Thursday, January 28, 2016

புறநானூறு - 5. அருளும் அருமையும்

புறநானூறு - 5. அருளும் அருமையும்!

பாடியவர்: நரிவெரூஉத் தலையார்.
பாடப்பட்டோன்: சேரமான் கருவூரேறிய ஒள்வாட் கோப்பெருஞ் சேரல்.
திணை: பாடாண்.
துறை: வெவியறிவுறூஉ: பொருண் மொழிக் காஞ்சியும் ஆம்.
சிறப்பு: பார்வையானே நோய் போக்கும் கண்ணின் சக்தி பற்றிய செய்தி. 

எருமை அன்ன கருங்கல் இடை தோறு,
ஆனிற் பரக்கும் யானைய, முன்பின்,
கானக நாடனை!நீயோ, பெரும!
நீயோர் ஆகலின், நின் ஒன்று மொழிவல்;

அருளும் அன்பும் நீக்கி நீங்கா
நிரயங் கொள்பவரொடு ஒன்றாது, காவல்,
குழவி கொள் பவரின், ஓம்புமதி!
அளிதோ தானே; அது பெறல்அருங் குரைத்தே.


பொருளுரை: 

எருமை போன்ற வடிவுடைய கருங்கற்பாறைகளால் சூழப்பட்டு, அவற்றிற்கு இடையிலுள்ள இடங்களில் பசுமாட்டுக் கூட்டம் போல மேய்ந்து கொண்டிருக்கும் யானைகளைக் கொண்ட வலிமையுடைய காடுகளை அரணாக உள்ள நாட்டினையுடைய அரசன் நீதானே பெருமானே! 

நீ இங்ஙனம் பகைவரால் அணுகப்படாத இயற்கையாகவே பெருஞ்செல்வத்தை யுடையவனாதலால் உனக்கு ஒரு யோசனை சொல்வேன், அதனைக் கேட்பாயாக! 

அருளையும், அன்பையும் நீக்கி பாவச்செயல்கள் செய்து நீங்காத நரகத்தை தமக்கு இடமாக்கிக் கொள்ளும் நல்லறிவில்லாத தாழ்ந்தோருடன் சேராது, நீ காத்து வரும் தேசத்தை குழந்தையை வளர்ப்பாரைப் போலக் கவனமாய்ப் பாதுகாப்பாயாக! அத்தகைய கருணை மிக்க செயல் உனக்கு பெறுதற்கரிய அருமையுடைத்தது. 

Description:

Oh King! You have a country with forest where the elephants are roaming in between black rocks like the cows grazing in between the buffaloes.

You have the fame of not conquered by the enemies. As you are incomparable, I tell you one.

You don't join with those who remove mercy and kindness and who go to hell.

You save your country as he mother saves her child. This merciful act is a great boon to the king. -Nariverooththalaiyaar

முலம்:

http://eluthu.com/kavithai/121440.html
http://thamizhanna.blogspot.in/2010/05/purananooru-first-15-songs-english.html

Tuesday, January 26, 2016

புறநானூறு - 4. தாயற்ற குழந்தை

புறநானூறு - 4. தாயற்ற குழந்தை!
பாடியவர்: பரணர்.
பாடப்பட்டோன் : சோழன் உருவப் பறேர் இளஞ்சேட் சென்னி.
திணை: வஞ்சி.
துறை: கொற்ற வள்ளை.
சிறப்பு : சோழரது படைப் பெருக்கமும், இச் சோழனது வெற்றி மேம்பாடும்.

வாள்,வலந்தர, மறுப் பட்டன
செவ் வானத்து வனப்புப் போன்றன!
தாள், களங்கொளக், கழல் பறைந்தன
கொல் ஏற்றின் மருப்புப் போன்றன;
தோல்; துவைத்து அம்பின் துனைதோன்றுவ,
நிலைக்கு ஒராஅ இலக்கம் போன்றன;
மாவே, எறிபதத்தான் இடங் காட்டக்,
கறுழ் பொருத செவ் வாயான்,
எருத்து வவ்விய புலி போன்றன;
களிறே, கதவு எறியாச், சிவந்து, உராஅய்,
நுதி மழுங்கிய வெண் கோட்டான்,
உயிர் உண்ணும் கூற்றுப் போன்றன;
நீயே, அலங்கு உளைப் பரீஇ இவுளிப்
பொலந் தேர்மிசைப் பொலிவு தோன்றி,
மாக் கடல் நிவந் தெழுதரும்
செஞ் ஞாயிற்றுக் கவினை மாதோ!
அனையை ஆகன் மாறே,
தாயில் தூவாக் குழவி போல,
ஓவாது கூஉம், நின் உடற்றியோர் நாடே.

பொருளுரை:

வாள், வெற்றியைத் தருதலால் குருதிக்கறை பட்டு செவ்வானத்தைப் போல அழகு பெற்றுப் பொலிந்தன. கால்கள், போர்க்களத்தில் இடம்பெயர்ந்து போர் செய்து களத்தைத் தமதாக்கிக் கொள்வதால் கழல்கள் உடைந்து, அரும்புகள் உதிர்ந்து மழுங்கிக் கிடந்து, கொல்லும் ஆண் யானையின் கொம்புகளை ஒத்திருந்தன.

கேடயங்கள், தைத்த அம்புகளால் துளை தோன்றியும் இங்கும் அங்கும் நிலையின்றி தப்பாது இலக்கை நோக்கியும் செல்வன. குதிரைகளோ, பகைவரை அழிப்பதற்கு வேண்டும் காலத்தை இட வலமாய்த் திரும்பி இழுக்கப்பட்டதால், கடிவாளத்தால் (முகக்கருவி) காயப்பட்ட சிவந்த வாயுடன், மான் முதலானவற்றின் கழுத்தைக் கவ்வும் புலியை ஒத்தனவும் ஆகும்.

ஆண் யானைகள் கோட்டைக் கதவுகளை முறித்து சினந்து உலாவுகின்ற நுனி மழுங்கிய வெண்மையான கொம்புகளை யுடையன. உயிரைக் கொல்லும் எமனைப் போன்றன. நீ, அசைந்த தலையாட்டமணிந்த குதிரைகளால் பூட்டப்பட்ட பொன்னாலான தேரின் மேலே பொலிவோடு தோன்றி, பெருங்கடலின் கீழ்த்திசையில் ஓங்கி எழுகின்ற சிவந்த கதிரவனின் ஒளியினை ஒத்த தன்மையை நீ உடைவனாதலால், உன்னைச் சினப்பித்தவர் நாடு தாயில்லாது உண்ணாத குழந்தை போல இடைவிடாது உன்னைக் கூப்பிடும் என்றும் பரணர் பாடுகிறார்.


The sword which is used in many victorious wars, with blood stain, looks like the red sky. The anklets dash with the enemies' legs in the battle field demise and look like the horns of the bullock which has the strength of killing.

The holes in the armor made by the arrows resemble the stable aims. The horses which are sent on the enemies when they are turned left and right, cannon makes wound and have blood shedding red mouths like the red mouth of the tiger which bites the deer's neck and drinks the blood.

The male elephants damaged the fort doors with their tusks. So the sharp tips of the white tusk have become blunt. They look like Yama, who kills takes the lives.

You are on the chariot which is made up of gold. The chariot is drawn by horses with moving manes. You are looking handsome like red sun, which rises from the big sea.

 You have so much strength so that the people of the enemy country will suffer without food like the motherless child. -Paranar

முலம்:
http://thamizhanna.blogspot.in/2010/05/purananooru-first-15-songs-english.html
http://eluthu.com/kavithai/121000.html


Friday, January 15, 2016

மழைநீர் சேகரிப்பு தொடர்பான ஆலோசனை

மழைநீர் சேகரிப்பு தொடர்பான அனைத்து விவரங்கள், இலவச ஆலோசனைகளுக்கு சென்னை மந்தைவெளியில் உள்ள மழை இல்லத்தை அணுகலாம்:
மழை இல்லம், 4, மூன்றாவது டிரஸ்ட் லிங்க் தெரு, மந்தைவெளி (பட்டினப்பாக்கம் அருகில்), சென்னை - 600028. இணையதளம்: www.raincentre.net

http://www.thehindu.com/features/homes-and-gardens/meet-sekhar-raghavan-chennais-rain-man/article6249500.ece

Thursday, January 7, 2016