Thursday, October 28, 2010

Info:Tamil:Kavithai regarding Engineer

விடிகாலை விழித்து, வெந்நீரில் குளித்து, 

வேகாத உணவினை விரும்பாமல் புசித்து, 

வாகன நெரிசலில் சாரலில் நனைந்து, 

வேண்டா வெறுப்புடன் தொடங்குகிறது அந்நாள். புரியாத மொழி பேசும் கணினியை முறைத்து, 

பிழையான வேலைக்காய் தன்மானம் தொலைத்து, 

உறவுகள் மறந்து உழைப்பதன் பலன் 

மூக்குக்கண்ணாடியும், கொஞ்சம் முதுகு வலியும். பணி நிமித்தமாய் வெளிநாடு சென்ற நண்பன் 

புதுப்புது இடங்களில் விதவிதமாய் ஃபேஸ்புக்கில் சிரிக்க, 

பெங்களுரைத்/chennai தாண்டாத விரக்திகள் எரிச்சலைக் கிளப்புகிறது. சென்னை வெயிலின் திடீர் மழையைப் போல 

சென்ற வாரம் பணியில் சேர்ந்த தேவதைக்கு 

காதலன் இருப்பதாய் கேட்டறிந்த உடனே 

பளிச்சென எறிந்த பல்புகள் அணைகிறது. பாசமாக பேசும், பணிச்சுமை திணிக்கும், 

உயர்வாகப் பேசி குறைவாக மதிப்பிடும், 

அன்பான மேலாளரிடம் கேட்க தோன்றுகிறது 

"நீங்க நல்லவரா? கெட்டவரா ?". அலுவலக அரசியல் புரியாமல் விழித்து, 

அறிவுக்கெட்டா தர்க்கங்களில் 'புரிந்தது' போல நடித்து, 

வீட்டிற்கு செல்வதற்குள் "செல்லமே" கூட முடிந்து விடுகிறது. செம்மறி ஆடுகள் பலிக்காக நேந்து விடப்படுகின்றன. 

பொறியாளர்கள் பணிக்காக நேந்து விடப்படுகிறார்கள். 

Saturday, October 23, 2010

Exprience:DropBox

While exploring about DropBox functionality, I was astounded by syncing feature, which syncs files across several computers in real time at ease.

The Basic user limit is 2 GB (free). For Subsequent usage, there are different price plan.

Added to this, if our referral friend sign ups and install dropbox in his pc, both of us would get 250 MB additional space.

Drop Box, initially itself segregates into frequently used folders

a) Public - All the files kept will be visible to everypone.
b) Photos - All the photos kept inside a folder, could be seen as a gallery  with folder name as the title of the gallery, this gallery link could be given to our friends for viewing.
c) Shared  - Files which, u would want to share with others.

Also it has released application to most of the devices and apis for developers.

Syncing rocks!!!!!

Friday, October 22, 2010

Info:Forward: Emails

Don't know how true is this, but absolutely love this particular email forward
_______________________________________________________________

CEO's (of J.P Morgan) Fantastic reply to a Pretty Girl
_______________________________________________________________


A young and pretty lady posted this on a popular forum: Title: What should I do to marry a rich guy? I'm going to be honest of what I'm going to say here. I'm 25 this year. I'm very pretty, have style and good taste. I wish to marry a guy with $500k annual salary or above. You might say that I'm greedy, but an annual salary of $1M is considered only as middle class in New York My requirement is not high. Is there anyone in this forum who has an income of $500k annual salary? Are you all married? I wanted to ask: what should I do to marry rich persons like you? Among those I've dated, the richest is $250k annual income, and it seems that this is my upper limit. If someone is going to move into high cost residential area on the west of New York CityGarden(? ), $250k annual income is not enough.

I'm here humbly to ask a few questions: 1) Where do most rich bachelors hang out? (Please list down the names and addresses of bars, restaurant, gym) 2) Which age group should I target? 3) Why most wives of the riches is only average-looking? I've met a few girls who doesn't have looks & are not interesting, but they are able to marry rich guys 4) How do you decide who can be your wife, & who can only be your girlfriend? (my target now is to get married)

Ms. Pretty

---------------------------------------------------------------------------------

Awesome reply:

Dear Ms. Pretty,

I have read your post with great interest. Guess there are lots of girls out there who have similar questions like yours. Please allow me to analyse your situation as a professional investor. My annual income is more than $500k, which meets your requirement, so I hope everyone believes that I'm not wasting time here. From the standpoint of a business person, it is a bad decision to marry you. The answer is very simple, so let me explain. Put the details aside, what you're trying to do is an exchange of "beauty" and "money": Person A provides beauty, and Person B pays for it, fair and square. However, there's a deadly problem here, your beauty will fade, but my money will not be gone without any good reason. The fact is, my income might increase from year to year, but you can't be prettier year after year. Hence from the viewpoint of economics, I am an appreciation asset, and you are a depreciation asset. It's not just normal depreciation, but exponential depreciation. If that is your only asset, your value will be much worried 10 years later.

By the terms we use in Wall Street, every trading has a position, dating with you is also a "trading position". If the trade value dropped we will sell it and it is not a good idea to keep it for long term - same goes with the marriage that you wanted. It might be cruel to say this, but in order to make a wiser decision any assets with great depreciation value will be sold or "leased". Anyone with over $500k annual income is not a fool; we would only date you, but will not marry you. I would advice that you forget looking for any clues to marry a rich guy. And by the way, you could make yourself to become a rich person with $500k annual income.. This has better chance than finding a rich fool.

Hope this reply helps. If you are interested in "leasing" services, do contact me...

signed,

CEO J.P. Morgan 

Tuesday, October 19, 2010

Info:Java: ArrayList or Vector?

Skeleton Coder: Java Tutorials: ArrayList or Vector?

Info:Unix: Error code Table (errno)

ERROR CODE TABLE
Error number Error Code Error Description
1 EPERM Operation not permitted
2 ENOENT No such file or directory
3 ESRCH No such process
4 EINTR Interrupted system call
5 EIO I/O error
6 ENXIO No such device or address
7 E2BIG Argument list too long
8 ENOEXEC Exec format error
9 EBADF Bad file number
10 ECHILD No child processes
11 EAGAIN Try again
12 ENOMEM Out of memory
13 EACCES Permission denied
14 EFAULT Bad address
15 ENOTBLK Block device required
16 EBUSY Device or resource busy
17 EEXIST File exists
18 EXDEV Cross-device link
19 ENODEV No such device
20 ENOTDIR Not a directory
21 EISDIR Is a directory
22 EINVAL Invalid argument
23 ENFILE File table overflow
24 EMFILE Too many open files
25 ENOTTY Not a typewriter
26 ETXTBSY Text file busy
27 EFBIG File too large
28 ENOSPC No space left on device
29 ESPIPE Illegal seek
30 EROFS Read-only file system
31 EMLINK Too many links
32 EPIPE Broken pipe
33 EDOM Math argument out of domain of func
34 ERANGE Math result not representable
35 EDEADLK Resource deadlock would occur
36 ENAMETOOLONG File name too long
37 ENOLCK No record locks available
38 ENOSYS Function not implemented
39 ENOTEMPTY Directory not empty
40 ELOOP Too many symbolic links encountered
42 ENOMSG No message of desired type
43 EIDRM Identifier removed
44 ECHRNG Channel number out of range
45 EL2NSYNC Level 2 not synchronized
46 EL3HLT Level 3 halted
47 EL3RST Level 3 reset
48 ELNRNG Link number out of range
49 EUNATCH Protocol driver not attached
50 ENOCSI No CSI structure available
51 EL2HLT Level 2 halted
52 EBADE Invalid exchange
53 EBADR Invalid request descriptor
54 EXFULL Exchange full
55 ENOANO No anode
56 EBADRQC Invalid request code
57 EBADSLT Invalid slot
59 EBFONT Bad font file format
60 ENOSTR Device not a stream
61 ENODATA No data available
62 ETIME Timer expired
63 ENOSR Out of streams resources
64 ENONET Machine is not on the network
65 ENOPKG Package not installed
66 EREMOTE Object is remote
67 ENOLINK Link has been severed
68 EADV Advertise error
69 ESRMNT Srmount error
70 ECOMM Communication error on send
71 EPROTO Protocol error
72 EMULTIHOP Multihop attempted
73 EDOTDOT RFS specific error
74 EBADMSG Not a data message
75 EOVERFLOW Value too large for defined data type
76 ENOTUNIQ Name not unique on network
77 EBADFD File descriptor in bad state
78 EREMCHG Remote address changed
79 ELIBACC Can not access a needed shared library
80 ELIBBAD Accessing a corrupted shared library
81 ELIBSCN .lib section in a.out corrupted
82 ELIBMAX Attempting to link in too many shared libraries
83 ELIBEXEC Cannot exec a shared library directly
84 EILSEQ Illegal byte sequence
85 ERESTART Interrupted system call should be restarted
86 ESTRPIPE Streams pipe error
87 EUSERS Too many users
88 ENOTSOCK Socket operation on non-socket
89 EDESTADDRREQ Destination address required
90 EMSGSIZE Message too long
91 EPROTOTYPE Protocol wrong type for socket
92 ENOPROTOOPT Protocol not available
93 EPROTONOSUPPORT Protocol not supported
94 ESOCKTNOSUPPORT Socket type not supported
95 EOPNOTSUPP Operation not supported on transport endpoint
96 EPFNOSUPPORT Protocol family not supported
97 EAFNOSUPPORT Address family not supported by protocol
98 EADDRINUSE Address already in use
99 EADDRNOTAVAIL Cannot assign requested address
100 ENETDOWN Network is down
101 ENETUNREACH Network is unreachable
102 ENETRESET Network dropped connection because of reset
103 ECONNABORTED Software caused connection abort
104 ECONNRESET Connection reset by peer
105 ENOBUFS No buffer space available
106 EISCONN Transport endpoint is already connected
107 ENOTCONN Transport endpoint is not connected
108 ESHUTDOWN Cannot send after transport endpoint shutdown
109 ETOOMANYREFS Too many references: cannot splice
110 ETIMEDOUT Connection timed out
111 ECONNREFUSED Connection refused
112 EHOSTDOWN Host is down
113 EHOSTUNREACH No route to host
114 EALREADY Operation already in progress
115 EINPROGRESS Operation now in progress
116 ESTALE Stale NFS file handle
117 EUCLEAN Structure needs cleaning
118 ENOTNAM Not a XENIX named type file
119 ENAVAIL No XENIX semaphores available
120 EISNAM Is a named type file
121 EREMOTEIO Remote I/O error
122 EDQUOT Quota exceeded
123 ENOMEDIUM No medium found
124 EMEDIUMTYPE Wrong medium type
125 ECANCELED Operation Canceled
126 ENOKEY Required key not available
127 EKEYEXPIRED Key has expired
128 EKEYREVOKED Key has been revoked
129 EKEYREJECTED Key was rejected by service
130 EOWNERDEAD Owner died
131 ENOTRECOVERABLE State not recoverable

Experience: Train Journey

While discussing casually about train journeys encountered, I heard my colleague incident about boarding a train in a remote location during very late night times. He narrated that, during night times, in most of the coaches, they would lock the doors, this makes life difficult for people boarding the train, since they have to knock doors in all the coaches for a opening, added to this the train halts for only five minutes.

Saturday, October 16, 2010

Info: CIBIL

CIBIL is essential for persons
a) Those who are taking a loan.
b) Those who had completed loan amount.

Since credit score is being taken in account of numerous financial transaction.
It has provision for knowing the credit score of ours by paying small amount of fee to CIBIL directly through DD or online payment.
http://www.cibil.com/art19_01_07.htm
http://www.cibil.com/accesscredit.htm

Monday, October 11, 2010

Reading: NPR -- National Population Register

Today, I stumbled across an article regarding census process that has been undertaken by Indian Govt, for enumerating every indian.

General essential things an Indian should have, if we are citizen of India.

a) Ration Card  [ Foremost important thing, without this it is difficult to get any govt benefits or fill any govt application] Even if we are not using it for buying thing. MUST

b) License Card  -- MUST

c) Voter Id Card -- MUST

d) Passport -- MUST

e) Birth Certificate -- To my knowledge , it has been made mandatory for persons born after 26 th January 1989. This issue arises when applying for passport -- MUST

f)  PAN card - if needed

Most of the items specified have inderdependencies.

Miscellaneous

g) Having Post Office Account -- Pass Book can come in handy some where

h) Having a bank account in Public Sector Bank .  Better to start a minor account for children at earlier stage.

i) Having a BSNL landline telephone connection -- Only Public Telephone bill is accepted as proof.

Some time back, I heard we can use the post man authentication for address proof.

In order to streamline all this verification, our govt have come up with UIDAI (Aadhaar), for this NPR data is been used.

http://www.censusindia.gov.in/ gives the comphrensive view of NPR.

Do read the NPR application form, since these datas are permanent, difficult change after once written.

Having laminated photocopy of some id proof in our wallet helps in identification during unforseen event.

Sunday, October 10, 2010

Quotes: I came across

அடுத்தத் தேர்தலைப் பற்றி சிந்திப்பவன் அரசியல்வாதி...
அடுத்த தலைமுறைப் பற்றி சிந்திப்பவன் தான் தலைவன்!

Thought: 30 Day Project

30 Day Project , this is first post about my personal thought  that I experience or came across my life. This idea originated after reading Matt Cutt blog, further blossomed by Stephen Covey "The Seven Habits of Highly Effective People".

Most of the things, which we consider as childish, or easy, are hard to implement. Eg I tried out reading 20 lines from some book daily, which i was not able to continue more than three days. But then and there, i try read some book, trying to make it as a routine, since books or paper or information chest like internet gives us different perspective altogether.

I think we should take simple things, to make ourself believe we would be able to do. Many of the insipiration quote, which grace through our life, are nice at that moment, but when we think about following, we discard it as it is not practical, not giving a try.

After this idea, i try to give a shot once, not withholding the shot thinking about the outcome. Since no harm will occur to us by trying.

Actually this is also a 30 Day Project, expressing myself daily through this blog. Let see how much  I would be able to express myself.

Info: Meaning of Gollu during Navratri